KONFIGURACJA USŁUGI SMB


Polskie tłumaczenie dokumentacji: http://bofh.vt.pl/samba


Główny plik konfiguracyjny usługi smb to: /etc/samba/smb.conf Poniżej przykładowa zawartość dla serwera pełniącego rolę podstawowego kontrolera domeny (PDC).


#Sekcja ustawień globalnych serwera usługi SMB
[global]
  #nazwa grupy roboczej/domeny, serwera i opis
  workgroup = ANIAK 
  server string = %h server (Samba %v)
  
  #opcje wydajności
;  socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
;  write cache size = 65536
  
  #ograniczenie do jednej z kilku naszych kart sieciowych
;  bind interfaces only = True
;  interfaces = 192.168.2.115
;  hosts allow = localhost, 192.168.2. 10.

  #ustawienia hasel
;  guest account = nobody
;  encrypt passwords = true
;  unix password sync = false
;  obey pam restrictions = yes
  
  #ustawienia kodowania znaków
;  preserve case = yes
;  short preserve case = yes
;  unix charset = iso-8859-2
;  display charset = iso-8859-2
;  dos charset = 852

  #ustawienia domenowe
  dns proxy = no
  log file = /var/log/samba/log.%m
  max log size = 1000
  syslog = 0


;  os level = 64
;  domain master = yes
;  local master = yes
;  preferred master = yes
  
  #typ serwera
;  domain logons = yes
;  security = user
  #albo jak w win98
  #security = share
;  wins support = yes
;  time server = yes

  #foldery domenowe
;  logon path = \\%L\profile\%U
;  logon script = startnet.bat
;  logon drive = H:
  #logon home = \\%L\homes

#Zasoby domenowe
#katalogi domowe uzytkowników
[homes]
  comment = Users Home Directories
  path = %H
  browseable = no
  read only = no
  guest ok = no
  create mask = 0600
  directory mask = 0700

#katalog ustawień indywidualnych uzytkowników
[profile]
  path = /home/profile
  browseable = no
  writable = yes
  create mask = 0600
  directory mask = 0700
  
#katalog skryptów i ograniczeń
[netlogon]
  path = /home/netlogon
  browseable = no
  read only = true
  public = no

#Zasoby sieciowe
[wspolny]
  comment = Wspolny katalog
  path = /home/wspolny
  browseable = yes
  read only = no
  guest ok = yes
  public = yes

[prywatny]
  comment = Ograniczony dostep
  path = /home/prywatny
  read only = no
  guest ok = no
  valid users = jasio, kasia
  
[ukryty$]
  path = /home/ukryty
  browseable = no
  

Zakładanie kont użytkowników dla samby

Konto administratora domeny - niezbędne do dodawania hostów do domeny.

smbpasswd -a root
New samba password:....

Konta zwykłych użytkowników domeny - tu bez prawa logowania się do systemu.

useradd -g users -d /home/jasio -s /bin/false jasio
smbpasswd -a jasio
New samba password:...

Uwaga: Hasła samby nie muszą i zwykle nie powinny być identyczne z hasłami systemowymi.


Zakładanie kont autoryzacyjnych dla hostów w domenie

useradd -g users -d /dev/null -s /bin/false pc01$
smbpasswd -a -m pc01$

Konta autoryzacyjne maszyn, zakładane z opcją -m nie posiadają własnych haseł. Hasła są identyczne z pisanymi małymi literami nazwami maszyn.


Zakładanie folderów logowania domenowego

mkdir /home/netlogon
mkdir /home/profile
chmod 777 /home/profile

Folder netlogon przechowuje skrypty startowe i pliki zasad grupowych. Folder profile przechowuje w podkatalogach o nazwach zgodnych z loginem uzytkownika jego foldery z plikami prywatnymi takimi jak: Cookies, Ulubione, Dane aplikacji itp. Znajduje się tam też rejestr użytkownika w pliku NTUSER.DAT i plik zasad grupowych przypisany do tego użytkownika NTUSER.POL.


Skrypty startowe

Typowa zawartość skryptu startowego z folderu /home/netlogon netstart.bat

NET TIME \\SERWER /SET /YES
NET USE H: \\SERWER\HOMES
IF EXIST H:\NETSTART.BAT H:\NETSTART.BAT

Ostatnia linia pozwala wykonać indywidualny skrypt startowy dla każdego użytkownika

Uwaga: Plik musi być zapisany z DOSowskimi znakami końca linii. W przypadku edycji pod Linuxem konieczna jest konwersja np. todos netstart.bat


Obsługa sieci pod systemem Windows

Przeglądanie sieci
NET VIEW

Przeglądanie zasobów udostępnionych przez serwer SERWER
NET VIEW \\SERWER

Synchronizacja czasu z serwerem SERWER
NET TIME \\SERWER /SET /YES

Przyłączenie zasobu sieciowego jako dysku H:
NET USE H: \\SERWER\WSPOLNY

Przyłączenie zasobu sieciowego jako pierwszy wolny dysk
NET USE * \\SERWER\PUB

Przyłączenie drukarki sieciowej
NET USE LPT1: \\SERWER\HP1200


Obsługa sieci pod systemem Linux

Przeglądanie zasobów udostępnionych przez serwer SERWER
smbclient -N -L SERWER

Nowe polecenie restartu Samby
sudo service smbd restart

Polecenie do sprawdzenia poprawności pliku smb.conf
testparm