DECYZJA
REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
nr 71 z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie organizacji żywienia w Akademii Marynarki Wojennej

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). oraz pkt. 13 ppkt 2 Decyzji nr 561/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON nr 24 poz. 249 z dnia 28.12.2007 r. z późn. zm.),

polecam Kanclerzowi

1.1 Utrzymywać wydzielone na bazie stołówki w budynku nr 11:

1.2 W ramach stołówki wojskowej utworzyć Punkt Żywienia Kadry (PŻK). Ustalam zasady funkcjonowania identyczne jak dla stołówki wojskowej określone w niniejszej decyzji.

2. Dla zabezpieczenia działalności stołówki studenckiej wydzielam n/w stanowiska i pracowników: 3. Ustalam następującą organizację żywienia:
 1. Funkcjonowanie stołówki wojskowej - całodobowo w systemie ciągłym, dwuzmianowym we wszystkie dni tygodnia. Posiłki wydawane w godzinach określonych w "Porządku dnia Akademii Marynarki Wojennej".
 2. Funkcjonowanie stołówki studenckiej - w wyznaczonych dniach i godzinach wg potrzeb.
 3. Ewidencję żywionych prowadzić w oparciu o "Elektroniczny system ewidencji żywionych".
 4. Konsument odpowiada za wydaną elektroniczna kartę żywieniową i nie może przekazywać jej innym osobom.
 5. Szefowie pododdziałów odpowiedzialni za prowiantowanie osób uprawnionych do bezpłatnego wyżywienia sporządzają "Raporty dzienne" z imiennym wykazem żołnierzy wypełnione w sposób czytelny i w porządku alfabetycznym. Następnie przekazują je osobiście do Grupy Zaopatrzenia Żywnościowego (bud.11 pok. 50), do godz. 10.00 każdego dnia roboczego poprzedzającego dzień żywienia.
 6. Szefowie pododdziałów lub inni wyznaczeni przez dowódcę Batalionu Szkolnego żołnierze zawodowi sprawują nadzór nad spożywaniem obiadu przez pododdziały AMW. Spożywanie pozostałych posiłków nadzoruje podoficer dyżurny AMW.
 7. Upoważniam Szefa Oddziału Zabezpieczenia do zatwierdzania "Jadłospisu dekadowego".

4. Ustalam następujące zasady odpłatnego wyżywienia:

 1. Kadra, pracownicy i studenci AMW korzystający z odpłatnego żywienia prowiantują i wyprowiantowywują się osobiście w Grupie Zaopatrzenia Żywnościowego (pomieszczenie nr 50 w budynku nr 11) do godz. 10.00 każdego dnia roboczego poprzedzającego dzień żywienia lub przedostatniego dnia roboczego danego miesiąca na miesiąc następny.
 2. Zgodę na odpłatne żywienie dla kadry, pracowników i studentów AMW wydaje Szef Sekcji Materiałowej na pisemny wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
 3. Zgodę na odpłatne żywienie osób spoza AMW wydaje Szef Oddziału Zabezpieczenia
 4. Odpłatne żywienie dla kadry i pracowników Akademii oraz dla osób spoza Akademii prowadzić w stołówce wojskowej zgodnie z Decyzją nr 561/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6. grudnia 2007 roku w sprawie organizacji żywienia.
 5. Odpłatne żywienie dla studentów AMW prowadzić w stołówce studenckiej.
 6. W szczególnych przypadkach (np. dla zorganizowanych grup korzystających jednocześnie z odpłatnego zakwaterowania w AMW) odpłatne żywienie dla osób spoza AMW można realizować w stołówce studenckiej. Decyzję o odpłatnym żywieniu w stołówce studenckiej dla osób spoza AMW podejmuje Szef Oddziału Zabezpieczenia na pisemny wniosek zainteresowanego. W dekretacji Szef OZ określa wysokość narzutu z zachowaniem zasad określonych w pkt. 6. niniejszej decyzji.

5.1 Stawki za odpłatne żywienie kadry i pracowników AMW oraz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska spoza AMW (określone w Decyzji nr 561/MON)

a. Całodzienne wyżywienie- 22,22 zł.,1)
b. Śniadanie- 7,78 zł.,1)
c. Obiad - 8,89 zł.,1)
d. Kolacja - 5,55 zł. ,1)

Ceny zawierają 8% VAT

5.2 Stawki za odpłatne żywienie osób spoza AMW nie będącymi żołnierzami zawodowymi lub pracownikami wojska (określone w Decyzji nr 561/MON)

a) Całodzienne wyżywienie - 33,33 zł., 1)
b) Śniadanie- 11,67 zł., 1)
c) Obiad - 13,33 zł.,1)
d) Kolacja - 8,33 zł. , 1)
Ceny zawierają 8% VAT

5.3 Koszty żywienia podchorążych innych wyższych uczelni wojskowych w AMW pokrywają ich macierzyste uczelnie na podstawie noty księgowej. Koszty te stanowią równowartość kosztów surowców zużytych do produkcji posiłków wg normy wyżywienia 020 tj.:

a) Całodzienne wyżywienie - 14,59 zł., 1)
b) Śniadanie - 5,10 zł., 1)
c) Obiad - 5,84 zł.,1)
d) Kolacja - 3,65 zł. ,1)

6. Ustalam następujące stawki za odpłatne posiłki w stołówce studenckiej

6.1 Dla studentów AMW

a) Całodzienne wyżywienie- 22,22 zł.,1)
b) Śniadanie- 7,78 zł.,1)
c) Obiad - 8,89 zł., 1)
d) Kolacja - 5,55 zł. ,1)

Ceny zawierają 8% VAT

Ceny skalkulowano na podstawie kosztów surowców zużytych do produkcji posiłków powiększonych o równowartość 36 % stanowiących wskaźnik kosztów osobowych oraz o 5 % stanowiących wskaźnik kosztów infrastruktury. Do ceny doliczono obowiązujący podatek VAT.

6.2 Dla osób spoza AMW

6.2.1 Dla posiłków według bieżącego "Jadłospisu dekadowego"

a. Całodzienne wyżywienie - 34,67 zł., 1)
b. Śniadanie - 12,13 zł., 1)
c. Obiad - 13,87 zł., 1)
d. Kolacja - 8,67 zł. , 1)

Ceny zawierają 8% VAT

Ceny skalkulowano na podstawie kosztów surowców zużytych do produkcji posiłków powiększonych o 120 % narzutu + 8% VAT.

6.2.2 Dla oddzielnego jadłospisu ceny należy kalkulować na podstawie kosztów surowców zużytych do produkcji posiłków powiększonych o 120 % narzutu + 8% VAT.

6.2.3 Dopuszcza się możliwość zastosowania innej wysokości narzutu dodanego do kosztów surowców zużytych do produkcji posiłków nie mniej jednak niż 60% tych kosztów + 8% VAT.

7. Ustalam następujące zasady wnoszenia opłat za wyżywienie:

 1. Studenci AMW - do dnia 25 każdego miesiąca za dany miesiąc w kasie Akademii na podstawie faktury. Przedstawienie dowodu wpłaty za dany miesiąc upoważnia do zaprowiantowania na miesiąc następny.
 2. Kadra zawodowa oraz pracownicy Akademii - w formie potrąceń przy wypłacie uposażeń i wynagrodzeń na podstawie list potrąceń. Warunkiem realizacji odpłatności w formie potrąceń jest wypełnienie stosownej deklaracji,
 3. Osoby spoza Akademii - gotówką w kasie AMW lub na fakturę -przelew zgodnie z zawartymi umowami.

8. Decyzja wchodzi w życie z dniem 01.03.2011 roku. Jednocześnie traci moc decyzja Rektora Komendanta nr 117 z dnia 27.07.2010 roku w sprawie organizacji żywienia w Akademii Marynarki Wojennej.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
kontradm. dr inż. Czesław DYRCZUzgodniono :

Zastępca Rektora Komendanta - kmdr Mariusz MIĘSIKOWSKI
Kanclerz - dr Bogusław BĄK
Szef Oddziału Zabezpieczenia - kmdr Zbigniew LEWKOWICZ
Kwestor - kmdr Waldemar MIRUCKI
Radca Prawny - Konrad HANKIEWICZ
Ujęte nowelizacje:

1) DECYZJA REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ Nr 81 z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca decyzję nr 71 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie organizacji żywienia w Akademii Marynarki Wojennej


Załącznik do decyzji Rektora - Komendanta AMW Nr 71 z dnia 28.02.2-011 r.


WNIOSEK O ODPŁATNE KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW


................................................
(imię i nazwisko)
................................................
(stały adres zamieszkania)
................................................
................................................
(tel. kontaktowy)
................................................
(wydział, kierunek studiów)

SZEF SZEKCJI MATERIAŁOWEJ
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Proszę o wyrażenie zgody na odpłatne korzystanie z posiłków*: