DU 43 poz.396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

    Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

    § 1. Rozporządzenie określa wysokość równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych w zamian za bezpłatne wyżywienie, niewydane w naturze, zwanego dalej "równoważnikiem pieniężnym", oraz warunki, tryb i organy właściwe do jego wypłacania.

    § 2. Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi zawodowemu:

1) pełniącemu służbę bądź wykonującemu zadania w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia przysługującego mu w naturze - w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia, z wyjątkiem żołnierza uczestniczącego w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach wszystkich typów;

2) po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych, od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia skierowania na urlop zdrowotny - w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej - 020;

3) wyznaczonemu do pełnienia służby jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych albo na stanowisku służbowym w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy organizacji międzynarodowej, przy międzynarodowym dowództwie wojskowym i w ich strukturach organizacyjnych, za czas przewozu w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby - od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby - do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

- w wysokości równej wartości pieniężnej 200 % normy wyżywienia szkolnej - 020, z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze;

4) zaliczonemu do personelu latającego, który wraca do kraju po wykonaniu zadań za granicą i pozostaje bez przydziału służbowego, przez okres 2 miesięcy - w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia przysługującej mu przed wyjazdem;

5) należącemu do personelu latającego albo pełniącemu etatowo funkcję instruktora spadochronowego lub wykonującemu skoki ze spadochronem, na jego prośbę, przy braku przeciwwskazań służbowych - w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia.

    § 3. 1. Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi zawodowemu należącemu do personelu latającego, wyznaczonemu na stanowisko służbowe wymagające kwalifikacji lotniczych, lecz niewykonującemu lotów, w wysokości zależnej od:

1) dotychczasowego okresu wykonywania lotów;

2) części wartości pieniężnej normy wyżywienia, o której mowa w ust. 4, nie większej jednak niż 100 % wartości właściwej normy wyżywienia.

    2. Za każdy rok lotów, z uwzględnieniem okresu ich wykonywania w szkole lotniczej:

1) na samolotach naddźwiękowych i śmigłowcach bojowych - przysługuje 7 % wartości pieniężnej normy wyżywienia;

2) na samolotach dodźwiękowych, odrzutowych, turbośmigłowych i pozostałych śmigłowcach - przysługuje 5 % wartości pieniężnej normy wyżywienia;

3) na pozostałych samolotach - przysługuje 4 % wartości pieniężnej normy wyżywienia.

    3. Przy obliczaniu lat wykonywania lotów nie uwzględnia się okresu krótszego niż 6 miesięcy, a okres powyżej 6 miesięcy liczy się jako pełny rok.

    4. Wysokość równoważnika pieniężnego ustala się według wartości pieniężnej normy wyżywienia przysługującej żołnierzowi, obowiązującej w dniu wyznaczenia na stanowisko służbowe.

    § 4. Równoważnik pieniężny przysługuje kandydatowi na żołnierza zawodowego za okres:

1) urlopu i całodobowej przepustki - w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej - 020;

2) przebywania w podróży służbowej - w wysokości równej 200 % wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej - 020.

    § 5. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego jest uzależniona od normy wyżywienia, przysługującej żołnierzowi zawodowemu lub kandydatowi na żołnierza zawodowego, określonej w przepisach w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

    2. Równoważnik pieniężny odpowiada wartości pieniężnej normy wyżywienia, będącej wartością produktów spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład norm wyżywienia, określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.

    3. Kwotę równoważnika pieniężnego ustala, zgodnie z ust. 2, Minister Obrony Narodowej w przepisach w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

    § 6. 1. Równoważnik pieniężny wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz zawodowy lub kandydat na żołnierza zawodowego.

    2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu, z wyjątkiem równoważnika pieniężnego należnego za czas podróży służbowej lub urlopu, który jest wypłacany z góry.

    3. Organami właściwymi w sprawach wypłacania równoważnika pieniężnego żołnierzom zawodowym pełniącym zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego są odpowiednio Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego.2)

    § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Ujęte nowelizacje:
2) Dziennik Ustaw 2008 Nr 59 poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

___________
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 76, poz. 870), które na podstawie art. 188 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.